Herzlichen Gluckwunsch

Herzlichen Gluckwunsch

File Name: ecfad06b1

Size: 41231 KB

Last Upload: 01, January 2019

Download Now Download Now

24012019 aptauja k js vrtjat lvnu novada attstbas tendences lvnu novada dome veic aptauju ar mri noskaidrot iedzvotju viedokli par paveikto 2018gad un 7 gadu period par dadu lvnu novad pieejamo pakalpojumu kvalitti k ar par dzvi novad kopum